Јавни конкурс за позицију: Директор установе РЦУ Ужице

ЈАВНИ КОНКУРС

Назив радног места: ДИРЕКТОР УСТАНОВЕ - РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ УЖИЦЕ


Општи / типични опис посла
- заступа и представља Центар;
- организује и руководи процесом рада и води пословање Центра;
- предлаже програм рада и план развоја и годишњи програм пословања и предузима  мере за његово спровођење;
- предлаже акта и друге одредбе које доноси Управни одбор;
- доноси опште и појединачне акте за које је законом и другим прописима овлашћен;
- спроводи донете одлуке и друга општа акта;
- подноси финансијске извештаје, извештаје о пословању и годишње обрачуне
даје смернице и прати реализацију вршења послова из надлежности Центра;
- врши наредбодавне функције, прати извршење финансијског плана и плана јавних набавки Центра и израђује предлог буџетских средстава за рад;
- располаже средствима Центра у складу са законом;
- координира радом Центра;
- израђује акциони план и спроводи мере и активности на осигурању квалитета и унапређења рада из своје области;
- подноси оснивачу и УО Центра извештај о раду Центра;
- одлучује о правима, обавезама и одговорностима  запослених;
-  планира, организује и контролише рад запослених у Центру;
- закључује уговоре са запосленима;
- отказује уговор о раду, доноси решење о престанку радног односа;
- покреће, води дисциплински поступак и изриче дисциплинске мере;
- сарађује са  запосленима, органима јединице локалне самоуправе, другим
установама и удружењима и другим заинтересованим лицима и институцијама;
- информише јавност о раду Центра, врши друге послове одређене Законом ,овом Одлуком и Статутом.


Стручна спрема / образовање
Високо образовање:
– на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије);
– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године;

Радно искуство / компетенције
Радно искуство у области образовања и васпитања од најмање осам година.


Посебни услови
Познавање рада на рачунару
Енглески језик
Организационе и комуникационе способности

Број извршилаца................................................................................... 1 ( један )

1. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана оглашавања на сајту Националне службе за запошљавање и то 1.фебруара 2021.године.
2. За наведено радно место могу конкурисати пунолетни држављани Републике Србије који имају прописано образовање и испуњавају опште и посебне услове наведене у тексту конкурса, ако им раније није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа и нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци.
3. Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење да се против кандидата не води кривични поступак, уверење да кандидат није осуђиван, диплома о стеченој стручној спреми, да сачини и достави  План  и  програм рада и развоја установе, радна биографија, потврдa о годинама радног стажа и врсти радног искуства, сертификат о знању енглеског језика- Б2 ниво. Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код Јавног бележника.
Напомена: Уверења која издају Полицијска управа и Суд морају бити издата после дана објављивања конкурса.
4. Именовање се врши на период од четири године.
5. Адреса на коју се подноси пријава на конкурс је: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, 31000 Ужице, са назнаком: „за конкурс“ у затвореној коверти. Комисија ће узети у обзир само оне пријаве уз које су приложени сви докази о испуњености услова конкурса.
6. Документа која се прилажу уз пријаву на конкурс, враћају се подносиоцима само на њихов захтев.
7. Само кандидати који буду ушли у ужи избор биће контактирани.
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији која је оверена код Јавног бележника, неће се узимати у обзир.

КОНТАКТ ИНФО

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању

Немањина 52
31000 Ужице
Србија

Тел / Факс: 031/514-624
Телефон: 031/512-580
И-мејл: [email protected]

Веб сајт: www.rcu-uzice.rs

Месечни планови

Март 2021
П У С Ч П С Н
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Најновији семинари

Нема догађаја

Акредитовани програми